PRP-behandeling wat is dat?

PRP-behandeling Bloedafname tbv bereiding PRP
bloedafname t.b.v. PRP bereiding

PRP-behandeling wat is dat?

Ik stelde mijzelf deze vraag omdat ik dit begrip de laatste tijd steeds meer tegen kwam, in eerste instantie in combinatie met medische microneedlig. Maar al snel kwam ik er achter dat er veel meer toepassingsgebieden zijn dan de huid. Dus niet alleen wondverzorging en anti-ageing. Ook vroeg ik me af of het veilig en effectief was?

Dus op zoek naar het antwoord op de vraag wat is PRP?

Het bleek nog niet zo eenvoudig goede onpartijdige/objectieve’ informatie te vinden. Ik check altijd de achtergrond van mijn bron. Want dit kleurt hoe dan ook de uitkomst. Dat heeft het verleden ons al vaak laten zien. Daarnaast blijkt dat het door allerlei omstandigheden lastig is om goed betrouwbaar onderzoek te doen. 

Wel zag ik het op diverse plekken aangeboden maar zonder enige uitleg over wat het nu eigenlijk is. Hoe het tot stand komt en wat het werkingsmechanisme is.

Allereerst PRP is een afkorting van Platelets Rich Plasma. Okay maar wat is dát dan en wat kan ik daar mee? Is dat een product? En ja dit laatste is meteen de uitdaging want hét PRP bestaat niet. Ik ga het zo goed als mogelijk uitleggen.

Daarom eerst PRP: nadere begripsbepaling en afbakening

PRP wordt gewonnen uit bloed van een of meer donoren (allogene PRP), of uit het bloed van de patiënt (of cliënt bij cosmetische ingrepen) zelf. Als ik het hier heb over een PRP-behandeling dan heb ik het over een autologe PRP-behandeling, dus waarbij de patiënt/ cliënt zelf de donor is.
Waarbij dus allogene PRP, waarbij de concentraten van bloedplaatjes gewonnen uit bloed van andere donoren buiten beschouwing blijft.

Autoloog PRP: een veelheid aan producten

Voor toediening van autoloog PRP is de patiënt/ cliënt zelf donor. Het praktische voordeel hiervan is dat dit in één sessie bereid kan worden uit van de
patiënt/cliënt afgenomen bloed. Toediening gebeurt dan onder verantwoordelijkheid van één zorgverlener. Na bloedafname (meestal uit een ader in de elleboogsplooi) wordt dit bloed doorgaans onstolbaar gemaakt door toevoeging van een anticoagulans zoals citraat. Van dit ontstolde bloed
bereidt men vervolgens in een aantal stappen PRP.

Er is een groot aantal verschillende manieren van bereiding ontwikkeld, wat bijdraagt aan de grote variëteit aan PRP-producten

We zien tientallen verschillende systemen, al dan niet gepatenteerd en voor PRP-bereiding ontworpen, waarvan sommige volledige geautomatiseerd (en gesloten) zijn, en andere om meer of minder handmatig uit te voeren stappen vragen.

Een essentiële stap in de bereiding van PRP is het centrifugeren van het bloed, direct na afname. Hierdoor worden de zwaardere elementen, in het
bijzonder de cellen in het bloed, gescheiden van de lichtere componenten. Zo ontstaan er meerdere lagen, met onderin de rode bloedcellen, bovenin
het (plaatjesarm) plasma (PPP) en daartussenin de zogenoemde buffy coat. Het PRP wordt bereid uit deze buffy coat, die het merendeel van de bloedplaatjes bevat en daarnaast ook nog veel witte bloedcellen. Omdat deze witte bloedcellen bijwerkingen kunnen geven, moeten deze grotendeels worden verwijderd, bijvoorbeeld door filtratie.

De productiewijze verschilt op diverse punten:

 • Wel of geen toevoeging van een anticoagulans bij afname
 • Het type toegevoegde anticoagulans
 • De centrifugeersnelheid/-kracht en hieraan gerelateerd de benodigde productietijd
 • De mate waarin leukocyten worden verwijderd
 • Het al dan niet toevoegen van een stollingsactivator (calcium of trombine) om de plaatjes te activeren en tot uitstoot van moleculen aan
  te zetten
 • De wijze en timing van de activatie

Deze variëteit aan productiemethoden kan leiden tot belangrijke verschillen in het eindproduct:

 • Restaanwezigheid van contaminerende witte en rode bloedcellen
 • De mate waarin sprake is van functieverlies van en schade aan de bloedplaatjes
 • Risico’s op besmetting/vervuiling van PRP, afhankelijk van hoe gesloten het systeem is
 • De aanwezigheid en concentratie van de door de bloedplaatjes geproduceerde mediatoren (zoals groeifactoren)
 • De mate waarin de plasmatische stolling geactiveerd is, met meer of minder gevormd fibrine en een dichter of minder dicht fibrinenetwerk

Deze bronnen van variatie verklaren de verschillen die in de praktijk zien. Zo werden er voor dit onderzoek vier commerciële PRP-methodes vergeleken, waarin een grote verscheidenheid aantroffen is in de concentratie van bloedplaatjes, rode en witte bloedcellen. Zo was de
concentratie van witte bloedcellen bij de ene methode tot 22 maal verminderd ten opzichte van het perifeer afgenomen bloed en bij de andere
methode was de concentratie juist tot 6 maal hoger dan het perifeer afgenomen bloed.
Ook in fibrinerijk plasma zijn belangrijke verschillen gevonden bij analyse van producten die op diverse wijzen waren bereid.

Naast de grote variatie in samenstelling van PRP is er ook een grote diversiteit in de wijze en frequentie van toediening en in de dosering. Zo
kan PRP inwendig worden toegediend, bijvoorbeeld door middel van een injectie, maar ook lokaal uitwendig aangebracht.

Toepassingsgebieden: effectiviteit en veiligheid

De indicaties voor bestrijding en preventie van bloedingen door het toedienen van allogene plaatjesconcentraten zijn goed onderzocht en
berusten op stevig wetenschappelijk bewijs. Deze toepassingen staan hier niet ter discussie en bespreken we niet verder.

De niet-intraveneuze en lokale toediening van (autoloog) PRP voor andere indicaties is echter niet onomstreden. Daarbij breidt het aantal indicaties zich uit zonder gedegen wetenschappelijk onderzoek als grondslag.
De motivatie om PRP lokaal toe te dienen komt voort uit de fysiologische rol van bloedplaatjes in de bloedstolling en wondgenezing. Bij een bloeding ontstaat een ‘prop’ van bloedplaatjes die de beschadigde vaatwand afdekken. Deze prop raakt vervolgens verstevigd door een keten van
eiwitreacties, waarbij fibrinogeen uit plasma wordt omgezet in fibrine en er een web van fibrinedraden ontstaat.

Als onderdeel van dat proces en in meer of mindere interactie met nog aanwezige witte bloedcellen raken de bloedplaatjes ‘geactiveerd’ en stoten ze tientallen verschillende moleculen uit, waaronder zogenoemde groeifactoren. Deze groeifactoren zijn onder andere betrokken bij het weefselherstel en de consolidatie die optreden na de fase van de bloedstolling. Door toediening van PRP zouden de groeifactoren en/of de gevormde matrix van fibrinedraden mogelijk de wondgenezing kunnen bevorderen of andere gunstige effecten kunnen hebben op het herstel en/of verbetering van weefsel. Een goed omschreven werkingmechanisme van PRP ontbreekt echter. Daarmee samenhangend is het ook niet altijd duidelijk welk effect men precies wil bereiken met de toediening.

Desalniettemin, of mede juist daardoor, is het scala van PRP-toepassingen breed. Een gemeenschappelijke noemer is wellicht ‘regeneratieve’
geneeskunde: behandeling van artrose en chronische ontstekingen, ondersteuning van de wondgenezing, bevorderen van botgroei, huidverjonging en het tegengaan van haaruitval en impotentie.

Een literatuuronderzoek uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland (ZiN) in 2015 liet zien dat er 37 indicatiegebieden voor autologe PRP-behandeling waren, waarvan de publicatie van minimaal één gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT) beschikbaar was.

Cosmetische geneeskunde

Naast de sportgeneeskunde is er ook veel belangstelling voor PRP in de cosmetische geneeskunde. We passen PRP toe bij kaalheid, tegen huidveroudering en als ondersteuning bij vettransplantaten en bij gezichtschirurgie. Dr. Chr Frautschi (dermatoloog) e.a. konden geen systematische review uitvoeren, omdat de resultaten van de studies sterk contextafhankelijk waren en de mate van inconsistentie in zowel de productie als de toepassing van PRP zo groot was dat een meta-analyse geen betekenis kon hebben.

Voor toepassingen van PRP bij kaalheid kwamen Kramer e.a. tot een vergelijkbare conclusie. Een recente publicatie over een RCT (randomized controlled trial) naar PRP toegediend voor verjonging van de gezichtshuid liet geen voordeel zien van PRP op objectief door de onderzoekers gemeten eindpunten, maar wel op enkele subjectieve eindpunten. In deze RCT, tot dusver de enige voor deze indicatie, werd bij de deelnemers de ene helft van het gezicht behandeld met PRP-injecties, en de andere helft met injecties van zoutoplossing.
De gezichtshelften van de deelnemers werden geblindeerd toegewezen en de beoordelaars waren geblindeerd voor de toewijzing. Van de 27 geïncludeerden konden 19 deelnemers worden geanalyseerd. Er werden lichte bijwerkingen gezien zoals roodheid, zwelling en jeuk, maar deze waren
gelijk in aantal als voor de huid die werd behandeld met de controle behandeling (zoutoplossing). Er werden een jaar na de behandeling geen complicaties gerapporteerd door de deelnemers.
Cosmetische artsen uit het veld melden dat er weinig risico’s zijn en dat zij slechts kleine complicaties zien, zoals geringe bloeduitstortingen.

Conclusie

Effectiviteit

Er lijkt weinig overtuigend bewijs te vinden voor de effectiviteit van PRP-behandeling.
Hoogstens zijn er aanwijzingen voor een gunstig effect bij enkele indicaties met name binnen de kaakchirurgie en bij chronische wonden. Deze zijn echter voornamelijk gebaseerd op bewijs van een matige tot slechte kwaliteit of te kleine studies.

Ten tijde van dit rapport (februari 2019) concludeert de commissie daarom dat er op dat moment onvoldoende bewijs is dat een PRP-behandeling effectief is. Zij verwacht niet dat PRP een grote bijdrage gaat leveren aan de gezondheidszorg. Maar tegelijk kan men niet uitsluiten dat PRP-behandeling voor sommige indicaties meerwaarde kan hebben. Dat valt vooralsnog moeilijk te bewijzen door de inconsistentie in de samenstelling van de producten en doordat goed opgezette gerandomiseerde studies ontbreken, of ten minste studies met objective uitkomstmaten wanneer randomisatie om ethische redenen niet mogelijk is.

Hét PRP

Door de verscheidenheid aan bereidingswijzen is er geen sprake van een uniform, duidelijk gedefinieerd ‘product’. Het is meestal niet duidelijk wat
precies wordt toegediend bij een behandeling. We zien aanzienlijke hoeveelheden bloedplaatjes en moleculen uit bloedplaatjes toegediend op
plaatsen waar van nature geen hoge concentraties plaatjes aanwezig zijn.
Theoretisch kan de groeibevorderende werking op bijvoorbeeld aanwezige tumoren gevaarlijk zijn.

Ten slotte zijn er de mogelijk ongewenste effecten die niet direct met toediening van het product (PRP) te maken hebben, als wel met schade door de wijze van toediening, zoals bloeduitstortingen en andere vormen van weefselschade. Het belang van complicaties en bijwerkingen – ook al zijn deze van lage frequentie en tot dusverre van beperkt klinisch belang – wordt volgens de commissie echter relevanter bij toenemend gebruik en bij ontbreken van bewezen effectiviteit als tegenwicht.

Complicaties PRP-behandeling

Het beschikbare onderzoek en de praktijkervaringen suggereren dat zich weinig complicaties voordoen met PRP. Kleinschalig onderzoek is echter ongeschikt om uitspraken te doen over veiligheid. Er zijn geen voorbeelden van langlopende, grootschalige studies waarin op systematische
wijze is gezocht naar bijwerkingen. Onderrapportage van bijwerkingen is denkbaar, zeker bij toepassingen in de geslachtsorganen, waar schaamtegevoelens melding in de weg kunnen staan.

Maar ook de concurrentie tussen aanbieders van cosmetische en esthetische behandelingen staan openheid over het rapporteren van complicaties en bijwerkingen mogelijk in de weg. De commissie concludeert dan ook dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat PRP-behandelingen veilig zijn.

Persoonlijke toelichting

Wat me opvalt is dat er dus weinig gedegen onderzoek te vinden is en dat wat ik vind toch al enige jaren oud is. Als er zoveel toepassingsgebieden zijn waar eventueel ‘winst’ is te behalen, waarom is er dan niet meer interesse om te onderzoeken of we de effectiviteit van de behandeling kunnen vaststellen. Dat er een universeel protocol gaat komen om PRP te bereiden. Zodat we kwalitatief hoogwaardige behandelingen kunnen waarborgen.

Maar zoals bij veel behandelingen, zeker ook van de huid, is het altijd zaak om kritisch te blijven op waar we mee bezig zijn, zodat we de cliënt veiligheid en effectiviteit kunnen bieden.
Wat in mijn ogen sowieso een voordeel is van autologe PRP is dat het lichaamseigen materiaal is. We zien het bijvoorbeeld veel in combinatie met medische microneedling, waarbij het dan nauwelijks risico op negatieve bijwerkingen geeft.
Belangrijk om te beseffen is dat de resultaten van medische microneedling, maar ook van PRP pas na enkele maanden in volle omvang zichtbaar is. En we afhankelijk van indicatie, leeftijd en huidconditie bij de start van het huidbehandeltraject voor meerdere behandelingen in een kuur moeten gaan.

Veilige en effectieve PRP-behandeling

Persoonlijk is me ook nu weer duidelijk geworden dat, net als bij veel andere ingrediënten, hét PRP niet bestaat en we dus ook hier kritisch dienen te zijn bij onze keuze met wie en wat we samenwerken.
En als dat voor ons huidprofessionals al niet evident is hoe een veilige en effectieve PRP-behandeling er uitziet? Hoe is dit dan voor onze patiënt/ cliënt ;-)?! Zo ook hier voor ons een schone taak om op onderzoek uit te gaan en onze patiënt/ cliënt goed en juist te informeren.

2 gedachten over “PRP-behandeling wat is dat?”

 1. Heel duidelijk en helder hoe dit nu precies in elkaar zit. Vooralsnog een mooie behandeling doordat je werkt met lichaamseigen materiaal zeker op het gebied van needelen.

  1. Dank Laura voor je reactie en fijn dat we je meer inzicht hebben kunnen geven. En inderdaad een hele mooie extra stap voor bij het needlen. Zeker wanneer je de toegang hebt tot hoogwaardig PRP.
   Als je interesse hebt in dit onderwerp, er zullen binnenkort meer artikelen met uitleg volgen.
   Het zou dus heel leuk zijn als we je hier weer terug zien Laura.
   Nog een fijne dag Natascha.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen